Kredyt "Ekologia na wsi"

Kredyt "Ekologia na wsi" to sposób na rozwój i modernizację gospodarstwa rolnego.

 

Wysokość kredytu:
Ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta

 

Wypłata kredytu:

  • gotówkowo
  • bezgotówkowo


Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny in blanco
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Przewłaszczenie
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Zastaw rejestrowy
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Przelew wierzytelności
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego

Podstawą udzielenie kredytu są dokumenty:
  ▪ standardowo wymagane przez Bank
  ▪ Inne dokumenty indywidualnie ustalone z Klientem

Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z aktualną "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku zamieszczoną na stronie.

 

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt "Ekologia na wsi" dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.