Kredyt inwestycyjny 2006

 Jest to kredyt przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą i chcących odtworzyć, zmodernizować lub zwiększyć majątek trwały. Może być on również przeznaczony na zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów. 

 • Przeznaczenie:
    ▪ na zakup nieruchomości rolniczych
    ▪ na zakup maszyn i urządzeń
    ▪ na sfinansowanie wydatków w trakcie inwestycji, które będą pokryte późniejszą dotacją
    ▪ na modernizację budynków i budowli
    ▪ na zwiększenie majątku trwałego
    ▪ na zakup licencji i koncesji
    ▪ na zakup znaków towarowych i patentów
   
  Korzyści:
    ▪ Kredyt łatwy w obsłudze.
    ▪ Kredyt umożliwiający rozwój gospodarstwa rolnego
    ▪ Możliwość karencji w spłacie kredytu.
   
  Oprocentowanie:
  Oprocentowanie kredytu Inwestycyjnego 2006 zgodnie z aktualną "Tabelą oprocentowania..." umieszczoną na stronie.


Okres kredytowania:
Nawet do 8 lat
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej klienta.
 
Wyplata kredytu:
  ▪ Gotówkowa
  ▪ Bezgotówkowa
 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Przewłaszczenie
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Zastaw rejestrowy
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Przelew wierzytelności
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenie kredytu są dokumenty:
  ▪ Złożenie kompletnej dokumentacji wymaganej przez Bank
  ▪ Inne dokumenty wymagane przez Bank uzgodnione indywidualnie z Klientem
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z  aktualną "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku, zamieszczoną na stronie.

 • Gdzie po kredyt i informacje:
  Kredyt inwestycyjny 2006 dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.