Kredyt inwestycyjny na inwestycje w gospodarstwie rolnym

Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym

Jest to kredyt przeznaczony dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i sadownicze

Przeznaczenie:
1.      Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych w celu:
1)      utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż300 ha użytków rolnych,
2)      powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnięogólnąco najmniej 1 ha lub powierzchnięużytków rolnych nie mniejsząniż1 ha przeliczeniowy, obliczonąwedług zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, do powierzchni nie mniejszej od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż300 ha użytków rolnych.
3)      Zakup użytków rolnych może dotyczyćrównieżzakupu użytków rolnych w celu wydzielenia gruntów w toku postępowania scaleniowego lub wymiennego.
2.      Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych :
1)      budowę, przebudowę, remont połączony z:
2)      modernizacjąbudynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
3)      zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,
4)      zakup lub instalacjęmaszyn, urządzeńlub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
5)      zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
6)      zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
7)      wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
8)      budowęujęćwody, zakup i instalacjęurządzeńdo uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnieńciśnieniowych,
9)  zakup lub budowębudynków lub budowli lub zakup i instalacjęmaszyn lub urządzeńsłużących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym doskładowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycialub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeńmyjni dla zwierząt napotrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowęoczyszczalni ipodczyszczalni ścieków przez gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej,
10)  zakup i instalacjęlub budowęelementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeńdo pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montażogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
11)  zakup komputerów i oprogramowańsłużących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
12)  koszty ogólne, które sąbezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacjąinwestycji i które nie przekraczają12% kwoty kredytu, obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytu w wysokości: stopa redyskonta weksli pomnożona przez współczynnik 1,6 nie mniej niż 5% w stosunku rocznym.
 
Okres kredytowania:
Kredyt  udzielany,jako krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy.

Maksymalny okres kredytowania  do 12 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy.
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej klienta.
 
Wyplata kredytu:
  ▪ Gotówkowa
  ▪ Bezgotówkowa
 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny in blanco
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenie kredytu są dokumenty:
  ▪ standardowe wymagane przez Bank
  ▪ inne dokumenty wymagane przez Bank indywidualnie ustalane z wnioskodawcą.
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku zamieszczoną na stronie.

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.