Bank Spółdzielczy w Mszczonowie ma za sobą już ponad sześćdziesięcioletni okres działalności.
 
Historia Banku Spółdzielczego w Mszczonowie rozpoczęła się 18 czerwca 1950 roku powołaniem przez Zgromadzenie Założycielskie „Gminnej Kasy Spółdzielczej w Mszczonowie”. Spółdzielnia o takiej nazwie została wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego dla dzielnicy Warszawa – Śródmieście, działu RS Nr XXIX – 4308, dnia 8 sierpnia 1950 roku i rozpoczęła swoją działalność cztery dni później. Siedziba kasy mieściła się naturalnie w Mszczonowie, w wynajętym lokalu przy ulicy Sienkiewicza. GKS w Mszczonowie nawiązywała do tradycji Kas Stefczyka. Według zapisu aktu założycielskiego „przedmiotem spółdzielni było zaspokajanie potrzeb finansowych rolników”. Kasa została założona na czas nieograniczony. Jej centralą organizacyjną, finansową i rewizyjną był wówczas Bank Rolny. Organami Kasy były: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Wyodrębniono także społeczne organy kontroli Kasy: Gminne Zebrania Członkowskie oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej lub wydzielony przez niego Komitet Kredytowy. Walne Zgromadzenie stanowiło zwierzchnią władzę Kasy. Zarząd, jako organ kierujący działalnością spółdzielni, składał się z pięciu członków: przewodniczącego oraz dwóch członków i dwóch zastępców członków Zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku. Spółdzielnię reprezentowało dwóch członków Zarządu łącznie. Komisja Rewizyjna nadzorowała działalność Zarządu i przeprowadzała rewizję gospodarki i księgowości. Składała się z dziewięciu członków wybieranych, podobnie jak w przypadku Zarządu, na jeden rok.
 
Działalność Gminnej Kasy Spółdzielczej obejmowała swym zasięgiem ówczesne Gromadzkie Rady Narodowe w powiecie Grodzisk Mazowiecki, a mianowicie: Radziejowice, Kuklówkę, Korytów, Wręczę, Adamowice, Piekary, Bronisławów, Osuchów, Babrowce i Mszczonów. Członkiem Kasy mogły być osoby zamieszkałe na terenie działalności Kasy, również spółdzielnie i inne osoby prawne sektora uspołecznionego. O przyjęciu członka do Kasy decydował Zarząd. W pierwszym roku działalności spółdzielnia zrzeszała 154 członków.
W początkach swego funkcjonowania Gminna Kasa Spółdzielcza zatrudniała trzy osoby (kierownika, który był jednocześnie księgowym, skarbnika i kasjera), a jej działalność ograniczała się głównie do obsługi gospodarstw rolnych we współpracy z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Środki finansowe, jakimi dysponowała GKS sprowadzały się w przeważającej mierze do kredytu refinansowego przydzielonego przez Bank Rolny, Oddział Grodzisk Mazowiecki. Fundusz udziałowy wynosił wówczas 10,2 tys. złotych.
 
W ciągu pierwszych sześciu lat działalności liczba członków Kasy zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Dnia 10 czerwca 1956 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło nowy statut Gminnej Kasy Spółdzielczej, na mocy którego od 1957 roku przyjęła ona nową nazwę – „Kasy Spółdzielczej w Mszczonowie” o wyraźnie zaznaczonym charakterze samorządowym, zrzeszając się jednocześnie w Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie. Siedziba i teren działania Kasy pozostały bez zmian. Podstawy prawne działania spółdzielni tworzyły wówczas: ustawa o spółdzielniach i dekret o reformie bankowej. Kasa posiadała następujące organy: Walne Zgromadzenie, Radę i Zarząd. Rada Kasy składała się z dwunastu członków i trzech zastępców wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Spośród siebie wybierała ona trzyosobowe Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Rada powoływała także Komisje: Kredytowo-Oszczędnościową, Społeczno-Samorządową i Rewizyjną. Zarząd składał się z trzech członków i trzech zastępców, również wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
 
W wyniku kolejnej zmiany statutu 7 maja 1961 roku spółdzielnia została przemianowana na „Bank Spółdzielczy w Mszczonowie”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 roku o prawie bankowym, które uprawniały do tego rodzaju nazwy. Bank zrzeszał wówczas 1 755 osób i prowadził swą działalność w dwóch placówkach – w swojej siedzibie w Mszczonowie oraz w Oddziale w Radziejowicach. Teren działalności spółdzielni obejmował w tamtym czasie miasto i gromadę Mszczonów oraz gromady: Osuchów, Piekary, Radziejowice i Korytów w powiecie Grodzisk Mazowiecki, w województwie warszawskim. Centralą spółdzielni nadal był Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Problemy lokalowe rozwiązane zostały dzięki oddaniu do użytku w 1963 roku wybudowanego z własnych środków budynku przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie. Spółdzielnia działała na podstawie statutu, ustawy o spółdzielniach oraz ustawy o prawie bankowym. Zwiększyła się liczba organów spółdzielni. Składały się na nie: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Gromadzkie (Wiejskie) Zebrania Członków oraz Komitety Członkowskie. Rada liczyła sobie dwanaście osób i wybierana była przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Zarząd był trzyosobowy.
Nowy okres w rozwoju Banku rozpoczął się z chwilą powołania Banku Gospodarki Żywnościowej, który od 1 lipca 1975 roku stał się centralnym związkiem spółdzielczym oraz centralą finansową i rewizyjną zarazem. W 1976 roku zakończono i oddano do użytku budynek biurowy na potrzeby Oddziału Banku w Radziejowicach. Wielkość funduszu udziałowego na przestrzeni lat 1975-1989 uległa zmianie z 656,9 do 9 650,5 tys. złotych, a liczba członków zwiększyła się z 2 924 do 3 285 osób.
 
Okres transformacji lat 90. i przejścia do gospodarki rynkowej, pomimo szalejącej inflacji i spadku liczby członków po 1991 roku, Bank Spółdzielczy w Mszczonowie przeszedł pomyślnie. Po wejściu w życie ustawy z 1994 roku O restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Bank Spółdzielczy w Mszczonowie w 1995 roku zrzeszył się w Mazowieckim Banku Regionalnym, w którym to zrzeszeniu pozostaje do dziś. Na koniec 1999 roku Bank zrzeszał za pośrednictwem Centrali i Oddziału w Radziejowicach 2 377 członków (głównie rolników i rzemieślników) i zatrudniał 30 pracowników.
Aby sprostać wymogom kapitałowym oraz umocnić swoją pozycję na rynku w listopadzie 2000 roku Bank Spółdzielczy w Mszczonowie przyłączył do siebie Bank Spółdzielczy w Rawie Mazowieckiej, powiększając tym samym teren swojego działania o miasto i gminę Rawa Mazowiecka. W sierpniu 2004 roku otwarty został Bankowy Punkt Obsługi w Białej Rawskiej a we wrześniu 2008 roku w Żyrardowie.
 
Według stanu na 31 grudnia 2004 roku właścicielami Banku jest 4 174 członków, w tym:
•    Centrala w Mszczonowie zrzesza 1 516 członków (36,3% ogólnej liczby członków),
•    Oddział w Radziejowicach – 658 członków (15,8%),
•    Oddział w Rawie Mazowieckiej – 2 000 członków (47,8%).
 
Bank zatrudnia 39 pracowników. Wśród nich są zarówno ludzie młodzi, wnoszący świeże spojrzenie na kwestie związane z działalnością Banku, jak i pracownicy z dużym doświadczeniem, dobrze znający różne aspekty pracy bankowej.
 
Sytuacja Banku Spółdzielczego w Mszczonowie w chwili obecnej jest ustabilizowana, co potwierdzają dodatnie wyniki finansowe ostatnich lat, systematyczne zwiększanie się sumy bilansowej, obliga kredytowego oraz osiągnięty poziom funduszy własnych. Bank dąży do udoskonalania swoich usług oraz tworzenia mocnych podstaw marketingowych, organizacyjnych i technologicznych, aby być bankiem przyjaznym, nowoczesnym i dobrze postrzeganym przez obecnych i przyszłych, potencjalnych klientów.
 
M.Słomińska