Stosownie do Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 (Dz. Urz. KNF poz. 17) Bank Spółdzielczy w Mszczonowie przyjął w  dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałą nr 108/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczonowie Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie i zatwierdził ją do stosowania Uchwałą nr 03/RN/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mszczonowie z dnia 25 lutego 2015r.
Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku    w  tym  relacje  z  udziałowcami  Banku  i  klientami,  organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
 

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu:

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za rok 2021

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za rok 2020

 

Polityka informacyjna Banku

 

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu - archiwum: